Mariusz Grad Poseł na Sejm RP
zaprasza osoby zai...

Zapraszam do zwiedzania Sejmu.

     Mariusz Grad Poseł na Sejm RP zaprasza osoby zainteresowane organizacją wycieczek do Sejmu dla dzieci i młodzieży o kontakt: Biuro Poselskie Mariusza Grada ul. W. Szczepankiewicza "Drugaka" 5 22-600 Tomaszów Lubelski biuro czynne...
 

  W ostatni weekend września do Warszawy zjechali si...

Mariusz Grad ukończył 35 Maraton Warszawski

    W ostatni weekend września do Warszawy zjechali się wszyscy, u których słowo "maraton" wywołuje drżenie serca i przyspieszony oddech. ...

W dniach 18 i 25 lutego uczniowie klas pierwszych i drugic...

Tropem nauki i kultury

W dniach 18 i 25 lutego uczniowie klas pierwszych i drugich Zespołu Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim wzięli udział w wycieczkach szkolnych do Warszawy. Pomysłodawcą i organizatorem wyjazdów była pani Małgorzata Tetych – nauczyciel mate...
 

 03 sierpnia  2013 roku na boisku „Orlik 2012” p...

V Turniej o Puchar Posła RP Mariusza Grada

   03 sierpnia  2013 roku na boisku „Orlik 2012” przy Zespole Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim odbył się V Turniej w piłce nożnej drużyn amatorskich o Puchar Posła Mariusza Grada zorganizowany przez Stowarzyszenie Aktywności Społ...

G R A D O B I C I E - Blog Mariusza Grada

Z Sejmowej Ławy 03 sierpnia 2011

Wyzwolenie z kredytowej pułapki


Sejm RP obradował po raz 97. w czasie tej kadencji w dniach 26-29 lipca.Podczas tego posiedzenia parlament pracował bardzo intensywnie nad wieloma projektami istotnych dla obywateli ustaw. Jednak posiedzenie rozpoczęło przedstawienie ważnych sprawozdań. Posłowie zapoznali się m. in. ze sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa za 2010 r. wraz z analizą Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa. Po dyskusji nad sprawozdaniem Sejm podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa 2010 r. oraz udzielił absolutorium Radzie Ministrów z wykonania budżetu. Prezes Narodowego Banku Polskiego zaprezentował posłom „Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2010 roku”. oraz „Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2010 roku”. Sejm wysłuchał także  sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2010 roku.W trakcie posiedzenia posłowie pracowali nad poselskimi projektami ustaw o zmianie ustaw dotyczących kredytu konsumenckiego i zmianie ustawy Prawo bankowe. Te zmiany mają na celu „wyzwolenie” ponad 700 tys. polskich kredytobiorców z tzw. pułapki spreadowej, pozwalając na spłatę kredytów zaciągniętych przede wszystkim we frankach szwajcarskich, w walucie. Przyjęcie takich rozwiązań jest działaniem prorynkowym, wymuszającym konkurencję między bankami i wzmacniającym pozycję klienta wobec banku.   Sejm po debacie uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Innym istotnym z punktu widzenia obywateli i przedsiębiorców projektem, którym zajmowali się posłowie jest  projektu ustawy o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców. Ten projekt zakłada redukcję obciążeń administracyjnych, w tym obowiązków informacyjnych, nakładanych przez prawo na przedsiębiorców oraz znoszenie barier prawnych dla rozwoju przedsiębiorczości; ma ponadto na celu poprawę przejrzystości i czytelności przepisów, które wskazywane są jako nieprecyzyjne i trudne w interpretacji. Projekt zakłada m.in. skrócenie terminu przedawnienia należości z tytułu składek do ZUS i KRUS z 10 do 5 lat, zniesienie obowiązku ogłaszania sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B, umożliwienie organizacjom pracodawców i pracobiorców występowania do ministra finansów o dokonanie ogólnej interpretacji podatkowej, zmniejszenie częstotliwości przekazywania przez płatników informacji o odprowadzanych składkach do ZUS i Narodowego Funduszu Zdrowia, skrócenie okresu przechowywania kopii deklaracji roiczeniowych i raportów imiennych z 10 lat do 5 lat. Sejm w czasie tego posiedzenia przyjął ustawę o języku migowym i innych środkach wspierania komunikowania się. Debata nad tym projektem odbyła się z udziałem biegłego tłumacz języka migowego. Uchwalona ustawa określa przede wszystkim zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej, czyli towarzyszącej osobie potrzebującej wsparcia, poprzez tłumaczenie języka migowego w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu ratownictwa, w tym pogotowia ratunkowego, podmiotami leczniczymi, jednostkami policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi. Ustawa stanowi również, iż osoba uprawniona ma prawo korzystać z pomocy tłumacza języka migowego w instytucjach administracji publicznej. Sejm podczas tego posiedzenia uchwalił szereg ustaw m. in. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 

Jednostka Strzelecka 2019 Tomaszów Lubelski

kultywująca tradycje 2 Pułku Strzelców Konnych

W dniu 17 lipca w niedzielę, w miejscowości Dominikanówka, odbyły się uroczystości związane z uczczeniem poległych we wrześniu 1939r. żołnierzy 2 Pułku Strzelców Konnych. Organizatorem była  Jednostka Strzelecka 2019 z Tomaszowa Lubelskiego, pod wodzą . starszego sierżanta ZS Jarosława Antoszewskiego. Organizacji uroczystości w Dominikanówce sprzyjał  fakt, że pułk ten, we wrześniu 1939r. swój szlak bojowy zakończył właśnie pod tą miejscowością. W tym miejscu należy przywołać krótką historię pułku, którą przedstawił Drużynowy ZS Tomasz Przyczyna.Od 1 września, przez ponad dwadzieścia dni bił się on dzielnie, najpierw w szeregach Wołyńskiej Brygady Kawalerii (stoczył bitwę pod Mokrą, zorganizował słynny wypad na Kamieńsk, podczas którego zniszczył kilkanaście czołgów i cystern, walczył pod Żerominem i Kruszewem). Podczas odwrotu podporządkowany został gen. Władysławowi Andersowi i wszedł w skład jego grupy operacyjnej. W dniu 20 września pułk z Grupą Operacyjną gen. Andersa znalazł się na Roztoczu i tu walczył do kapitulacji. Zaskoczony przez niemieckie oddziały pancerne w dniu 23 września został pod Dominikanówką rozbity i poddał się. Podkreślenia wymaga tez fakt, że od października 1920 roku (po walkach z konnicą gen. Siemiona Budionnego) do wybuchu II wojny światowej, 2 Pułk Strzelców Konnych stacjonował w nieodległym garnizonie Hrubieszów. Dowódcą pułku w czasie wojny był ppłk Józef Mularczyk, który dowodzenie po płk Romanie Niementowskim przejął w sierpniu 1939r. W uroczystościach rocznicowych w Dominikanówce wzięli udział: poseł na Sejm RP Mariusz Grad, władze Krasnobrodu z Burmistrzem Panem Wiesławem Chmielowcem, oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Dominikanówki i okolicznych miejscowości. Następnie, w intencji poległych i zmarłych żołnierzy tego pułku, na dziedzińcu Warsztatów Terapii Zajęciowej, odprawiona została msza św. Mszę celebrował proboszcz Krasnobrodu ks. prałat dr. Eugeniusz Derdziuk. Po mszy św. odbyły się pokazy sprawności ułańskiej oraz pokaz z użyciem materiałów pirotechnicznych w wykonaniu strzelców z Tomaszowa Lub. Po pokazach wszyscy udali się na posiłek. Hitem okazała się grochówka wojskowa oraz ciasto upieczone przez gospodynie z Dominikanówki.

 

Z Sejmowej Ławy 07 lipca 2011

Czyste Gminy 

W trakcie 95. posiedzenia Sejmu RP, w dniach 28 czerwca – 1 lipca, odbyło się uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów z okazji objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Posłowie wysłuchali także informacji Rady Ministrów na temat priorytetów polskiej prezydencji w związku ze sprawowaniem w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2011 r. przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Jak powiedział m.in. Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych –  Narracja polskiego przewodnictwa to, po pierwsze, integracja europejska jako źródło wzrostu; po drugie, bezpieczna Europa – żywność, energia, obronność; po trzecie – Europa korzystająca na otwartości.W czasie posiedzenia posłowie pracowali nad projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach. Od lat Polska boryka się z problemem, jakim są odpady komunalne. Widzimy to wszyscy – zaśmiecone lasy, odpady porzucone na poboczach dróg, przepełnione składowiska. Można stwierdzić, że system gospodarki odpadami komunalnymi nie dział. Dotychczasowe podejście, oparte na maksymalizacji zysku przedsiębiorców, nie gwarantowało porządku ani bezpieczeństwa ekologicznego i nie było korzystne dla mieszkańców. Przedsiębiorcy przez lata funkcjonowania na rynku nie zbudowali niezbędnej infrastruktury. Polska wlecze się w ogonie krajów Europy pod względem segregacji śmieci, odzyskiwania surowców. Gminy pozostają bezradne, a mieszkańcy, chcący segregować odpady, stają przed przepełnionymi pojemnikami na surowce wtórne. Dlatego poprzez ten projekt ustawy rozpoczęto reformę gospodarki odpadami od jej najbardziej znaczącego segmentu, czyli odpadów komunalnych. Tym razem rząd przygotował zmiany wzorujące się na najlepszych przykładach, obowiązujących w prawie całej Europie. Nowy system zakłada, że samorząd, który jest odpowiedzialny za wszystko to, co służy społeczności lokalnej, powinien być również odpowiedzialny za odpady. Sejm uchwalił ustawę o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach. Posłowie debatowali także nad projektem ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Ten projekt reguluje kwestie związane z wykonywaniem zawodu i kształceniem pielęgniarek i położnych, uzyskiwaniem prawa wykonywania zawodu, prowadzeniem rejestrów pielęgniarek i rejestrów położnych, porządkuje także systematykę ustawy, eliminuje niejasności, które pojawiły się w trakcie funkcjonowania dotychczas obowiązujących przepisów. Posłowie równolegle zajmowali się projektem ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. Podczas tego posiedzenia odbyło także się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Po długiej dyskusji posłowie zdecydowali o odesłaniu projektu do prac w komisji. Sejm podczas tego posiedzenia wysłuchał licznych sprawozdań:  Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2010 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji; ministra sportu i turystyki z realizacji przedsięwzięć Euro 2012 oraz z wykonanych działań dotyczcych realizacji przygotowań Polski do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012; rzecznika praw dziecka o działalności za rok 2010 oraz uwag o stanie przestrzegania praw dziecka; Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie postępowań karnych związanych z uprowadzeniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika. Posłowie pracowali również nad szeregiem projektów ustaw, m.in.: o zmianie ustawy o Policji, o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, o weteranach działań poza granicami państwa, o systemie monitorowania  i kontrolowania jakości paliw, o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

 

Marszałek obiecał 22 czerwca 2011

Bełżec. Prawdopodobnie w Lipcu rusza przebudowa drogi 865

 

Do końca sierpnia 2012 roku ma trwać rozbudowa blisko pięciokilometrowego odcinka drogi nr 865 przebiegającej przez teren gminy Bełżec, a łączącej Bełżec z Jarosławiem na Podkarpaciu. W poniedziałek, 13 czerwca, drogę wizytował członek Zarządu Województwa Lubelskiego Jacek Sobczak, który wraz z posłem Mariuszem Gradem osobiście sprawdzali stan techniczny wspomnianego odcinka drogi.

Przejazd służbowym, marszałkowskim autem, dał poczuć Sobczakowi stan drogi. - Oj trzęsło i dało się poczuć przejazd przez granicę województwa, kiedy droga nagle stała się szeroka i gładka jak stół – powiedział nam tuż po zakończeniu przejażdżki. - Niewątpliwie należy drogę w Bełżcu poprawić – dodał.
Droga 865 jest własnością województwa. Przez ostatnie kilka lat nie prowadzono na niej żadnych inwestycji, poprawiających jej stan. Powód? - Pieniądze, a w zasadzie ich brak – powiedział nam Jacek Sobczak. - Jednak dzięki zabiegom i wójta Bełżca Andrzeja Adamka i posła Mariusza Grada, udało się coś wskórać i rozbudowa drogi ruszy – dodał.
Droga w Bełżcu weszła na listę inwestycji dzięki oszczędnościom. Jej rozbudowa ma kosztować 30 mln złotych, z czego 22 mln pozyskano z Unii Europejskiej, reszta to wkład Urzędu Marszałkowskiego. - Trzeba nadmienić, iż na 2 tysiące kilometrów dróg wojewódzkich, jakie mamy w swoim władaniu, zdecydowaliśmy się jednak na rozbudowę drogi w Bełżcu, bo jest ona niewątpliwe potrzebna. Dodać należy, że potrzeb rozbudowy dróg w województwie lubelskim jest na pewno dużo, ale Bełżec stał się dla nas priorytetem – mówił Sobczak. - Rozbudowa drogi zostanie podzielona na dwa etapy, najpierw chcemy uregulować sprawy działek przylegających do jezdni, następnie wybudować nowoczesną kanalizację i na koniec rozbudować drogę – dodał.
Poseł Mariusz Grad dodał, że o rozbudowie drogi myślano jeszcze w 2008 roku. - Wtedy wielokrotnie wizytowałem Lubelski Urząd Marszałkowski, ale doszliśmy do wniosku, że poczekamy jakiś czas, by zdobyć większe środki i przeprowadzić konkretną przebudowę od tak zwanych podstaw – mówił. - Wprawdzie już wtedy mogła zapaść decyzja o nałożeniu nakładki i moglibyśmy uznać problem za rozwiązany, ale chyba nie o to tutaj chodzi – dodał.
Jak się okazuje, rozbudowa drogi 865 będzie prowadzona pod czujnym okiem komisarzy europejskich. - Inwestycja ta została wybrana do kontroli – dodał Jacek Sobczak.
W trakcie pobyty w Bełżcu, Jacek Sobczak i poseł Mariusz Grad spotkali się z Sekretarz Gminy Bełżec Alicją Kopczan.
Z faktu, że w końcu ruszy rozbudowa drogi zadowolony jest wójt Gminy Bełżec Andrzej Adamek. -
W końcu po wielu prośbach udało się nam wyprosić rozbudowę drogi – powiedział. - Mam nadzieje, że wszystko pójdzie zgodnie z planem – dodał.
Droga wojewódzka 865 to bardzo ważny trakt. Właśnie w Bełżcu, kierowcy jadący z Ukrainy mają dopiero możliwość skrętu w kierunku Małopolski i Śląska. Drogą 865 łączy krajową „siedemnastkę” z Jarosławiem, Rzeszowem, Krakowem, Katowicami i Wrocławiem.
wues

 

Z Sejmowej Ławy 15 czerwca 2011

 

Spółdzielcze prawo

Sejm RP obradował na czterodniowym posiedzeniu w dniach 7 – 10 czerwca, było to 94 posiedzenie tej kadencji. W trakcie posiedzenia posłowie zajmowali się szeregiem projektów ustaw, sprawozdań i informacji. Między innymi Sejm uchwalił zmianę w ustawie o dowodach osobistych i przesunął wejście tej ustawy w życie z 1 lipca tego roku na dzień 1 stycznia 2013 r. Sejm podczas tego posiedzenia uchwalił także ustawę o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Uchwalona nowelizacja przewiduje między  innymi zmniejszenie wskaźnika cenowo-kosztowego z 1,4 do 1,1 punktu i obniżenie dopuszczalnych limitów cen mieszkań lub kosztów budowy, na które będzie można zaciągnąć kredyt preferencyjny. Zdaniem projektodawców może to korzystnie wpłynąć na obniżenie cen transakcyjnych na pierwotnym rynku mieszkaniowym, gdzie obecnie zauważa się dosyć duże różnice pomiędzy limitami, które przy wskaźniku 1,4 są dosyć wysokie, a realnymi cenami mieszkań. To z kolei może się przyczynić do większej dostępni mieszkań dla osób o mniejszych dochodach. Posłowie zajmowali się również projektem ustawy  o usługach płatniczych; projektowana ustawa jest pierwszym systemowym uregulowaniem w Polsce zarówno usług płatniczych, jak również samej działalności polegającej na świadczeniu tychże usług. Świadczenie usług płatniczych miało dotychczas charakter swobodnej działalności gospodarczej, a po wprowadzeniu w życie ustawy będzie działalnością regulowaną, poddaną nadzorowi odpowiednich instytucji, w tym zwłaszcza Komisji Nadzoru Finansowego. Ustawa przynosi wiele korzyści dla konsumentów.  Ta ustawa ma charakter wybitnie prokonsumencki, wprowadza szeroki dostęp do informacji użytkownikom usług płatniczych oraz jednolite zasady dotyczące wykonania usługi płatniczej. Posłowie pracowali także nad projektem ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a także o zapewnieniu bezpieczeństwa w związku z organizacją Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012. Sejm w trakcie tego posiedzeniawysłuchał informacji o działalności rzecznika praw obywatelskich za rok 2010 oraz o stanie przestrzeganiawolności i praw człowieka i obywatela. Posłowie dokonali wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – został nim Łukasza Kamiński. Sejm podczas tego posiedzenia podjął również uchwałę upamiętniającą 100-lecie polskiego harcerstwa. W Sejmie rozpoczęły się prace nad projektem ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Projekt autorstwa posłów Platformy Obywatelskiej zakłada m.in. możliwość przekształcenia spółdzielni we wspólnotę mieszkaniową oraz zmiany administratora, udział w majątku wspólnym spółdzielni, realny wpływ na zarządzanie, możliwość kontrolowania działań zarządu, ograniczenie władzy prezesów i radykalne zmniejszenie opłat ponoszonych przez spółdzielców. Z oceny autorów projektu wynika, że w wielu spółdzielniach comiesięczne opłaty są wyższe, czasem nawet dwukrotnie niż we wspólnotach mieszkaniowych. Zgodnie z nowymi przepisami, członkowie spółdzielni niezadowoleni z takiego stanu rzeczy bęą mogli wybrać innego, tańszego administratora i sami ustalą jego wynagrodzenie. Prace nad tym projektem trwają w sejmowej Komisji Infrastruktury. O przebiegu prac nad projektem ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych będę Państwa na bieżąco informował.

 

 
dsc03868
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dużym sukcesem zakończył się udział niewielkiej reprezentacji Tomaszowskiego Klubu Karate Tradycyjnego w XXII Mistrzostwach Polski Karate Tradycyjnego Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych rozgrywanych w dniach 20 – 22 mają 2011 w hali wrocławskiego AWF. Tomaszowscy karatecy obsadzili głównie grupę wiekową juniorów młodszych i tam tez odnieśli największe sukcesy. Z Wrocławia przywieźli trzy tytuły Mistrzów Polski i jeden Wicemistrzowski.

Mistrzostwo Polski zdobyli: Laura Zarzeczna w kategorii Fuku-go dziewcząt, Sandra Sobczyńska, Magdalena Tor, Laura Zarzeczna w kata drużynowe dziewcząt, Magdalena Tor, Beniamin Kozyra w En – bu oraz tytuł wicemistrzowski zdobyła Sandra Sobczyńska w Fuku – go dziewcząt. W kategorii Ko- go kumite dziewcząt Laura Zarzeczna otarła się o podium bowiem zdobyła czwarte miejsce. W grupie seniorów wychowanek Tomaszowskiego Klubu Karate Tradycyjnego Bartosz Skwarski wespół z Janem Kłębkiem występując w składzie Lubelskiego Klubu Karate Tradycyjnego w kategorii En – bu zdobył tytuł Mistrza Polski.

Sekcja karate tradycyjnego w naszym mieście rozpoczęła działalność w roku 1995 i przez dwa pierwsze lata prowadził ja instruktor Piotr Kurzępa. W roku 1997 zawiązał się Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego z instruktorem Czesławem Stankiewiczem. To na bazie tego klubu uformowała się w roku 2005 Tomaszowska Akademia Sztuk Walki w której instruktorem był nadal Czesław Stankiewicz, a od roku 2007 trenerem został Ryszard Skwarski, 2 DAN ITKF i 1 DAN Aikijujutsu Yoseikan . On tez po dzień dzisiejszy prowadzi zajęcia w TASzW jak i w TKKT, a w zajęciach wspomagają go asystenci: Robert Łój i Mirosław Darmochwał. Akademia działa we własnym pomieszczeniu, na które adoptowana została dawna lokalna kotłownia przy bloku mieszkalnym Tomaszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Papieża Jana Pawła 11. Działając nieco poza „światłami jupiterów” Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego zdobył za rok 2010 tytuł Najlepszego Klubu Karate w Polsce. W swoim składzie ma kilknastu Mistrzów Polski, ale tez i Mistrzów Europy jak Bartosz Skwarski 2 DAN Mistrz Europy w roku 2006 i 2007, srebrny medalista Mistrzostw Świata 2008 i brązowy Medalista Mistrzostw Świata 2010, reprezentant Kadry Narodowej Polski.
Z zawodnikami i kadra trenerska Tomaszowskiego Klubu Karate Tradycyjnego w dniu 31 mają 2011 roku w ich siedzibie spotkał się poseł na Sejm RP Mariusz Grad. Zawodnicy przygotowali krótki pokaz swoich umiejętności i przyjęli tez gorące gratulacje sukcesów w odbytych niedawno XXII Mistrzostwach Polski Karate Tradycyjnego we Wrocławiu jak też życzenie kolejnych sukcesów, które jak zapewniali trenerzy i ich zawodnicy z pewnością i to już niedługo bo za tydzień w Gdańsku na Pucharze Polski Dzieci i później na Pucharze Europy. Podczas spotkania poseł Mariusz Grad obiecał wsparcie dla tego niewielkiego ale bardzo w kraju znaczącego Tomaszowskiego Klubu Karate Tradycyjnego. Przed bezposrednia dyskusja z zawodnikami i trenerami była tez wspólna fotografia.

 

Tekst i foto MAS
 
grad_krynice_1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Takie obchody Dnia Dziecka zostają na długo w pamięci młodych ludzi. A właśnie bardzo dużo się działo w to dziecięce święto w Zespole Szkół w Krynicach Szkolne uroczystości przygotowali nauczyciele w-f , Robert Zieliński i Adam Mużacz przy współudziale Samorządu Uczniowskiego szkoły. Całość rozpoczęła się już o godzinie 9.00.

Społeczność uczniowska (250 uczniów) aktywnie włączyła się w przygotowanie i udział w całości imprezy. Dla uczestników konkurencji i przygotowanych zabaw przewidziano nagrody a cała społeczność uczniowska i grono pedagogiczne rozkoszowało się smakiem kiełbasek z grila, chrupiącym pieczywem oraz lodami serwowanymi na deser. Fundatorami nagród, kiełbasek oraz deserów dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły były przedsiębiorstwa, firmy oraz instytucje powiatu tomaszowskiego i zamojskiego.

Na koniec serdeczne podziękowania za organizacje i prace włożone w przygotowanie złożył jako kierownik jednostki w imieniu uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz rodziców na ręce  dyrektor Agaty Baj złozył dyrektor placówki Wacław Matwiej. Szczególnie dziękował za aktywny udział w święcie posła Mariusza Grada. Rózwnież słowa podzieki padły pod adresem sponsorów, bez których zorganizowanie tak wystawnych obchodów nie byłoby możliwe.

 

TT
 

Strażacy świętowali 01 czerwca 2011

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Przeorsku i Łabuńkach

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 maja w Przeorsku odbyły się Powiatowe Obchody dnia Strażaka. Rozpoczęto je mszą. Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości mł. bryg. Andrzeja Barteckiego podniesiono flagę państwową na maszt. W dalszej części uroczystości wręczono odznaczenia i dyplomy zasłużonym druhom oraz nagrody laureatom konkursu plastycznego pod hasłem „Powódź, pożar, dniem czy nocą Straż przychodzi ci z pomocą”. W uroczystościach udział wzięli m.in.: Mariusz Grad Poseł na sejm RP, starosta tomaszowski Jan Kowalczyk, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim bryg. Stanisław Kielich, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP i wójt Gminy Tomaszów Lubelski Antoni Wawryca, burmistrz ŁaszczowaCezary Girgiel oraz wielu wójtów z gmin powiatu tomaszowskiego.W trakcie uroczystości strażakom wręczono odznaczenia. Złotym Znakiem Związku odznaczono Stanisława Biruta, Teodora Murawę, Lecha Nowosadowskiego i Józefa Poleszczuka. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza dostali: Piotr Bartecki, Mirosław Nowak, Tadeusz Ustasz, Franciszek Pokrywka i Marian Smyk. Dyplomem okolicznościowym wyróżnieni zostali Zdzisław Berbeci, Władysław Kuks i Bogdan Pałczyński.Tego samego dnia w podobnej scenerii odbyły się uroczystości w Łabuńkach powiat zamojski, gdzie również zotały przyznane awanse, medale i dyplomy gratulacyjne. W obchodach święta strażaka powiatu zamojskiego udział wzięli: Mariusz Grad – poseł na Sejm, Jacek Grabek – kierownik Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wZamościu, mł. Bryg. Gustaw Włodarczyk – zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego w Lublinie, Arkadiusz Bratkowski – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego,Henryk Matej – Starosta Zamojski oraz kierownictwo służb mundurowych: Policji, Wojska, Żandarmerii Wojskowej, a także delegacji strażaków i samorządowców z Węgier.

 

grad_majdan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 mają 2011 roku w Zespole Szkół w Majdanie Sopockim odbyła się niecodzienna lekcja wiedzy o społeczeństwie z udziałem posła na Sejm RP Mariusza Grada. Uczniowie mieli okazję usłyszeć od swojego gościa wiele ciekawych informacji o funkcjonowaniu polskiego parlamentu VI kadencji. Podczas dyskusji uzyskiwali wyczerpujące odpowiedzi na postawione przez  siebie pytania. Interesowały ich możliwości poła w zakresie działań na rzecz obniżenia stopy bezrobocia w regionie.

Na prośbę jednego z kolegów nauczycieli, poseł Mariusz Grad zadeklarował wsparcie dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP w Majdanie Sopockim. Poseł zachęcał też do intensywnej nauki języków obcych, które niezwykle ułatwiają międzynarodową komunikację.

Jak na każdej niemal lekcji, nie zabrakło pytań skierowanych do uczniów. Musieli oni wykazać się wiedzą o strukturach Unii Europejskiej i   funkcjonowaniu administracji państwowej RP. Nagrodami za poprawne odpowiedzi nie były tradycyjne oceny, lecz sympatyczne upominki. Na pamiątkę spotkania pan poseł dokonał wpisu do kroniki szkolnej.

Dziękując za spotkanie pani dyrektor Barbara Osuchowska uświadomiła uczniom, że uczestnicząc w życiu politycznym kraju stają się oni świadkami i uczestnikami tworzącej się historii naszego regionu i kraju.

 

Bartosz Biszczanik
 

Wsprawie postępów w realizacji budowy Oddziału Celnego w Tomaszowie Lubelskim

 

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma Pana Marszałka (znak:SPS-023-21318/11) z dnia 21 marca 2011 r., dotyczącego udzielenia odpowiedzi na interpelację z dnia 17 lutego 2011 r. pana Mariusza Grada posłana Sejm Rzeczyposolitej Polskiej w sprawie postępów w ralizacji budowyOddziału Celnego w Tomaszowie Lubelskim, uprzejmie informuję, że umownytermin zakończenia inwestycji, tj. 31.05.2012 r., nie jest zagrożony.Przewidywane jest wcześniejsze ukończenie inwestycji, ponieważ wykonawca zaproponował skrócenie terminu realizacji umowy, przedkładając i podpisując harmonogram rzeczowo-finansowy przewidujący zakończenie robót budowlanych z końcem października 2011 r. Jednocześnie informuję, żeobecnie budowa siedziby Oddziału Celnego w Tomaszowie Lubelskim jest naetapie wznoszenia ścian budynku biurowo-magazynowego i montażu stropu nad częścią magazynową. Całkowita wartość umowy na roboty budowlane to 16 074 369,62 zł.Dotychczas wykonano: roboty ziemne w 90% (pozostały do wykonania roboty ziemne branży drogowej), konstrukcje żelbetowe w 75%, podłoża podposadzki w 8%, ściany murowe i izolacje ścian w 50% oraz sieci i przyłączawodno-kanalizacyjne w 66,5%. Ogółem stan zaawansowania robót na dzień29.03.2011 r. szacowany jest na 19,45%. Nad całością realizacji robót budowlanych sprawowany jest nadzór autorski i inwestorski.Jesienią bieżącego roku planowane jest zawarcie umowy na pierwsze wyposażenie siedziby Oddziału Celnego w Tomaszowie Lubelskim w sprzęt dokontroli, biurowy i komputerowy. Łączna wartość inwestycji wraz z wyposażeniem wyniesie około 19 mln zł.

 

Z Sejmowej Ławy 30 maja 2011

Państwowe Finanse

Podczas 93 posiedzenia Sejmu w dniach 25 – 27 maja posłowie wysłuchali i długo dyskutowali nad informacją prezesa Rady Ministrów na temat zagrożeń dla stanu finansów publicznych w Polsce. Informację przedstawił Minister Finansów Jan Rostowski, który powiedział m. in., że po 3 latach, w których na skutek światowego kryzysu finansowego rósł deficyt budżetu państwa i rosła relacja długu publicznego do dochodu narodowego, w tym roku i w przyszłym Polska osiągnie wielką konsolidację finansów publicznych,
zmniejszając deficyt sektora finansów publicznych o 5 punktów procentowych Produktu Krajowego Brutto, czyli o 85 mld zł. W tym samym czasie obniżymy relację długu publicznego do PKB. Dzięki tym decyzjom ugruntowaliśmy wzrost gospodarczy w 2010 r.
na poziomie 3,8%,w tym roku przewidujemy 4% wzrostu. Mamy wobec tego stabilny, relatywnie wysoki wzrost gospodarczy, który plasuje Polskę w samej czołówce Unii Europejskiej. W latach 2008, 2009 i 2010 Polska była na pierwszym miejscu w rankingu europejskim, jeśli chodzi o tworzenie miejsc pracy. W tym okresie stworzono u nas 730 tys. miejsc pracy. Poza Polską i Niemcami jeszcze tylko 3 kraje tworzyły miejsca pracy w tym okresie: Austria, Belgia i Luksemburg. W 2009 r. pokonaliśmy kryzys gospodarczy, będąc jedynym krajem w Unii Europejskiej, który nie popadł w recesję. W 2011 i 2012 r. pokonamy problemy finansów publicznych, przeprowadzając najszybszą konsolidację finansów publicznych w całej Unii Europejskiej i co najważniejsze, bez uderzania zwykłych obywateli po kieszeni. Finanse publiczne Polski są dzisiaj bezpieczne stwierdził minister.
W trakcie posiedzenia posłowie również wysłuchali i debatowali nad informacją w sprawie perspektyw i zagrożeń wydobycia gazu łupkowego w Polsce. Sejm rozpatrzył także wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec minister zdrowia Ewy Kopacz. W głosowaniu Sejm wniosek odrzucił zdecydowaną większością głosów. Posłowie pracowali również na  rządowym projekt  ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. W polskim systemie prawnym brak jest ustawy, która regulowałaby sposób i formę udzielania pomocy państwa dla poszkodowanych podmiotów w związku z wystąpieniem powodzi. Projekt przewiduje dla poszkodowanych w trakcie powodzi, zarówno osób fizycznych, jak i różnego rodzaju jednostek organizacyjnych, wprowadzenie wielu rozwiązań pomocowych.
W czasie posiedzenia posłowie zajmowali się między innymi również projektami ustaw o zmianach ustaw: Kodeks pracy, Kodeks cywilny, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ,o dostosowaniu organizacji wyborów do potrzeb osób niepełnosprawnych, ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej, ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

 

dsc037941Wydarzenia. Przez piękne szlaki Roztocza już po raz trzeci przejechał rajd rowerowy organizowany z inicjatywy posła na Sejm Mariusza Grada i Stowarzyszenia Rozwoju Kardiologii Ziemi Tomaszowskiej,którego prezesem jest Piotr Gozdek.


Dla zdrowia i relaksu.
Każda inicjatywa propagują ruch i wysiłek fizyczny na świeżym powietrzu godna jest propagowania. Przy z reguły naszym siedzącym trybie życia, zapominamy o tym czego potrzebuje nasz organizm, czego wręcz się domaga, a domaga się ruchu. Brak odpowiedniej ilości ruchu i wysiłku fizycznego wpływa bardzo niekorzystnie na nasze serce chociażby i prowadzi do różnych chorób, które w dużej mierze kończą się tragicznie
Powstałe w Tomaszowie Lubelskim Stowarzyszenie Rozwoju Kardiologii Ziemi Tomaszowskiej za jeden ze swoich celów działania postawiło sobie propagowanie ruchu i wysiłku fizycznego na świeżym powietrzu. W działaniach tych od samego początku ma sojusznika w osobie posła na Sejm RP Mariusza Grada. Zrodzony przed trzema laty pomysł organizowania masowych rajdów rowerowych po Roztoczu, przyjął się i co roku jest kontynuowany. Oczywiście taki jeden rajd w roku to za mało aby zapewnić organizmowi odpowiednia ilość ruchu oraz wysiłku fizycznego. Wystarczy jednak, aby oderwać kogoś od siedzącej pracy i tym samym zaszczepić w nim bakcyla do samodzielnych działań nacechowanych ruchem i wysiłkiem fizycznym, a o to organizatorom rajdu rowerowego głównie chodzi. Pokazać i zachęcić – to dwa główne elementy realizowanych rajdów rowerowych po Roztoczu.
W minioną sobotę 21 maja 2011 roku odbyła się już trzecia edycja rajdu rowerowego po Roztoczu. Zaplanowano bardzo malownicza tresa wiodąca w dużej mierze lasami Roztocza, po drogach i bezdrożach co tylko wpływało na podniesienie atrakcyjności imprezy. Uczestnicy rajdu zebrali się o godzinie 14.00 w okolicy tomaszowskiego ronda. Mimo niezbyt zachęcającej bo deszczowej pogody na starcie stawiło się około 70 miłośników rowerów, z Tomaszowa Lubelskiego, Lubyczy Królewskiej, Bełżca, a nawet z Zamościa i Lublina, bo i tam dotarła informacja o rajdzie.
Gdy deszcz trochę przestał padać uczestnicy rajdu wyruszyli w asyście policji i obowiązkowo w charakterystycznych pomarańczowych kamizelkach na trasę rajdu. Nie brakowało nawet dzieci i młodzieży. Rajd przejechał ulica Lwowską do Sienkiewicza i dalej trasą na Susiec dotarł przez Pasieki i Łosiniec do Maził, a tam skończyła się asfaltowa nawierzchnia. Dalej trzeba było jechać piaszczystym traktem do Podlesiny i następnie do majątku Rogowe Kopce, gdzie przy Stadninie Koni zaplanowano koniec rajdu. Mniej więcej w środku stawki przyjechał poseł na Sejm Mariusz Grad, dobrze radząc sobie z trudami rajdu.
Wszystkim dojeżdżającym do mety humory dopisywały i...apetyt też. Na mecie czekały na nich napoje ufundowane przez sponsora Uzdrowisko Horyniec i ciepły bigos ufundowany i przygotowany w Ośrodku Wczasowym „Roztoczanka” w Suścu Kiedy już płyny i kalorie zostały uzupełnione, wszyscy uczestnicy rajdu uczestniczyli w różnych grach i zabawach jak bieg w workach, czy z jajkiem na łyżce za które zwycięscy otrzymywali nagrody i upominki. Na koniec właściciel stadniny Władysław Szwerc przygotował ognisko na którym pieczono kiełbaski ufundowane przez Zakłady Mięsne Witkowski – Wrębiak.
Rajd okazał się – jak zwykle zresztą – impreza bardzo udaną, a jego uczestnicy już przy ognisku umawiali się na kolejne wspólne rowerowe eskapady, a nawet układali cały kalendarz takich imprez na najbliższe kilka letnich miesięcy. I o to właśnie chodzi organizatorom tych corocznych rajdów „dla serca”
tekst i foto MAS

 

dsc047551_

Dnia 16 maja 2011 r. w Publicznym Gimnazjum im. papieża Jana Pawła II w Łaszczowie odbyła się nietypowa lekcja wiedzy o społeczeństwie dla klas II-III. Lekcję poprowadził Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Mariusz Grad. Tematem zajęć była: Władza ustawodawcza w Polsce – Sejm i Senat. Na wstępie Poseł przybliżył zapisy Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z roku 1997, władza ustawodawcza, należy do dwuizbowego Parlamentu. W jego skład wchodzą Sejm i Senat. Pan Grad zwrócił uwagę, że podział ten przywrócono na nowo, po przemianach społeczno - politycznych, które nastąpiły w roku 1989. Wcześniej, w latach 1944 - 1989, najwyższą władzą ustawodawczą w państwie sprawował jedynie Sejm, wybierany w toku czteroprzymiotnikowych wyborów (nie było zasady proporcjonalności), a zasady te zapisano w Konstytucji z roku 1952. W skład Sejmu wchodzi 460 posłów, którzy są wybierani w toku pięcioprzymiotnikowych wyborów (powszechnych, tajnych, równych, proporcjonalnych i bezpośrednich). Poseł podkreślił, że kandydatem do Sejmu, może być każdy obywatel polski, który ukończył 21 rok życia. Kadencja Sejmu trwa przez cztery lata.
Kolejnym elementem lekcji były pytania zadawane przez uczniów. Młodzież pytała  Posła, o jego pracę w sejmie, złożone interpelacje, wnioski i zapytania. Uczniów interesowała również kwestia łączenia pracy poselskiej z życiem osobistym.
Na zakończenie zajęć Poseł zadawał pytania, na które odpowiadała młodzież. Za prawidłową odpowiedź każdy otrzymał prezent.
Dla młodzieży była to niezapomniana lekcja wiedzy o społeczeństwie.

 

m___

„Gdzie matka tam miłość”

Uroczystość która odbyła się w niedzielę, 15 maja poprowadził aktor Marcin Janos Krawczyk, głównym organizatorami koncertu byli: Stowarzyszenie Promowania Polski na Arenie Międzynarodowej „Ministry of  Poland”, zespół „Sonata” oraz Tomaszowski Domu Kultury. W trakcie imprezy zaprezentowało się 5 zespołów artystycznych.  
Koncert przyciągnął olbrzymią ilość widzów, którzy przy akompaniamencie i śpiewie artystów wspaniale się bawili. Były momenty wzruszające jak i te radosne, konferansjer zabawiał publiczność wierszami, anegdotami, a także zaśpiewał piosenkę „Nie ma jak u mamy”, po której obdarował swoją matkę kwiatami. (Janina Krawczyk, menadżer i członkini zespołu „Sonata” prywatnie jest mamą Marcina Janosa Krawczyka – przyp. red.). W trakcie imprezy przeprowadzono również mini koncert życzeń. Wszystkie chętne osoby mogły złożyć życzenia swoim mamom za pośrednictwem Marcina Krawczyka.Imprezę otworzył gospodarz uroczystości z okazji Dnia Matki - zespół „Sonata”, Następnie na scenie pojawił się Zespół Artystyczny „Rapsodia” z Lubyczy Królewskiej.  Kwartet „Wiarusy” na scenie pokazał się jako trzeci wykonawca. W dalszej części koncertu wystąpił chór „Camerata”, oraz zespół wokalno-taneczny „Tamburino”.
Koncert oprócz bardzo licznie zgromadzonej publiczności wysłuchali goście specjalni Mariusz Grad – poseł na Sejm RP  Marek Parkot – dyrektor TDK-u oraz Jan Wójtowicz. Reszta z oficjalnie zaproszonych gości nie pojawiła się w sali teatralnej Tomaszowskiego Domu Kultury.
tekst i foto: MagMa

 

Z Sejmowej Ławy 14 maja 2011

Atomowe prawo

Podczas 92 posiedzenia Sejmu RP, które odbyło się w dniach 11-13 maja posłowie zajmowali się dwoma projektami ustaw regulującymi przyszłość energetyki jądrowej w Polsce. Sejm debatował nad projektem ustawy zmieniającej ustawę Prawo atomowe i projektem ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej. Zasadniczym celem zmian w ustawie Prawo atomowe, to ustanowienie przepisów określających wymogi bezpieczeństwa dla elektrowni jądrowych na poziomie najwyższym, jaki jest osiągalny zgodnie z normami i zaleceniami międzynarodowymi oraz doświadczeniami państw przodujących w rozwoju technologii jądrowych. Priorytetem ustawy jest bezpieczeństwo. Zostało ono zapisane w przepisach i ma zdecydowany prymat nad innymi aspektami działalności obiektów jądrowych i to na każdym etapie ich funkcjonowania: od wyboru lokalizacji i technologii, poprzez projektowanie, budowę i eksploatację, aż po zamknięcie i likwidację takiego obiektu. Jednocześnie przepisy gwarantują pełną transparentność całego procesu związanego z funkcjonowaniem elektrowni jądrowej. Każdy obywatel na każdym etapie istnienia, funkcjonowania elektrowni będzie miał pełny i nieograniczony dostęp do wszelkich informacji z tym związanych. Sejm po dyskusji uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej. Posłowie pracowali także nad rządowym projektem ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Celem tej ustawy jest stworzenie formalnoprawnej ścieżki, która umożliwi wyłączenie analogowej telewizji naziemnej do 31 lipca 2013 r. i wprowadzenie cyfrowej telewizji naziemnej. Zadaniem rządu jest określenie ostatecznego terminu wyłączenia nadawania analogowego, ponieważ wprowadzenie telewizji cyfrowej jest procesem nieuchronnym. Polska nie może pozostawać w tyle za innymi państwami, które już rozpoczęły proces cyfryzacji, a niektóre ten proces już zakończyły. Obecnie brakuje uregulowań prawnych, które umożliwiłyby przeprowadzenie tego procesu w sposób, który zapewni powszechną dostępność cyfrowego sygnału telewizyjnego dla gospodarstw domowych na terenie całej Polski. Wdrożenie telewizji cyfrowej umożliwi nadawanie w różnych formatach oraz rozwój usług dodatkowych: pay-per-view, Internetu, usług bankowych, w tym o charakterze interaktywnym. W ustawie przewidziano kampanię informacyjną, która ma uświadomić obywatelom, co to jest telewizja cyfrowa. Sejm uchwalił ustawę o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Posłowie dyskutowali także nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Zakłada ona przyjęcie już od 1 lipca br. numeru PESEL za identyfikator podatkowy dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT. Jednocześnie projekt zakłada likwidację numeru NIP dla wyżej wymienionych osób od 1 stycznia 2013 r.
W trakcie tego posiedzenia posłowie zajmowali się również: poselskim projektem ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z zakupem odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego oraz zmianami w: ustawie o swobodzie działalności gospodarczej oraz kodeksach spółek handlowych oraz rodzinnym i opiekuńczym.

 

dsc034031_

Obchody Święta Konstytucji 3-go Maja w Zamościu mają już swój tradycyjny rytuał. Tego dnia obowiązkowo organizowana jest uroczysta sesja Rady Miasta w sali Consulatus zamojskiego Ratusza. Tak tez było również i tego roku. Sesje poprowadził przewodniczący Rady Miasta Jan Wojciech Matwiejczuk. Prócz zamojskich radnych było wielu zaproszonych gości, wśród nich Doradca Prezydenta w randze Ministra Henryk Wujec i posłowie na Sejm RP Mariusz Grad i Sławomir Zawiślak oraz grupa 27 osób przewidzianych do odznaczeń państwowych.

dsc034311_W dalszej części obchody przeniesiono przed Zamojski Ratusz, na Rynek wypełniony tego dnia po brzegi przez zamościan i poczty sztandarowe oraz pododdziały wojskowe. Odbył się ceremoniał wojskowy, a po nim salut armatni w wykonaniu grupy rekonstrukcji historycznych z Zamościa. Następnie o istocie i znaczeniu Konstytucji 2 – go Maja mówił prezydent Zamościa, Marcin Zamojski. W dalszej części odbył się apel poległych i honorowa salwa, po której przed płyta upamiętniającą pobyt marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu złożono wieńce i kwiaty. Na koniec odbyła się defilada pododdziałów i szwadronu kawalerii. Tak zakończyły się oficjalne zamojskie obchody rocznicy Konstytucji 3 – go Maja. Podobna uroczystość odbyła się również w Tomaszowie Lubelskim. Po uroczystościach patriotyczno-religijnych Poseł Mariusz Grad złożył kwiaty pod pomnikiem Konstytucji 3-go Maja. 
Tekst i foto: MAS

 

dsc070371_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święto strażaków

Co roku 4 maja w dzień Świętego Floriana, swoje święto obchodzą strażacy. W wielu miastach, gminach i wioskach brać strażacka integruje się podczas uroczystości kościelnych, a później podczas festynów. Tak też i było w naszym powiecie.

6 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim miało miejsce uroczyste spotkanie z okazji Dnia Strażaka. Przybyli na nie st. bryg. Tadeusz Milewski - Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie, Kazimierz Organista – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tomaszowie Lubelskim, Jan Kowalczyk – starosta tomaszowski, Wojciech Żukowski – burmistrz Tomaszowa Lubelskiego, insp. Stanisław Żukowski – Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Lubelski, ppłk. Andrzej Wolczyk – komendant Placówki Granicznej Straży Granicznej w Hrebennem.
W trakcie spotkania wręczono awanse i odznaczenia. Na stopień młodszego kapitana awansował Ryszard Neć, natomiast na stopień aspiranta awansowali Szczepan Łasocha i Jacek Krawczyk. Natomiast na stopierń starszego ognimistrza awansowano Celinę Wilgosiewicz i Barbarę Kuźniarz. Młodszym ogniomistrzem został Piotr Pisarczyk. Wręczono także awanse na starszego strażaka, a zostali nimi: Piotr Kominek, Piotr Kopiec, Piotr Kryłowicz i Sebastian Powroźnik.
Srebrna odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” wręczono asp. sztab. Grzegorzowi Mazurkiewiczowi. Brązową odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” otrzymali st. ogn. Marek Seń, st. ogn. Marek Kierepka, st. ogn. Marek Sitarczyk i st. ogn. Adam Kuśmierczak.
Zloty medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali Dariusz Kostrubiec i Piotr Mirosław. Natomiast srebrynym medalem odznaczony został Jacek Krawczyk. Brązowy medal trafił do Mariusza Skoroniewskiego I Stefana Dziury.
Podobne uroczystości odbyły sie także we środę 4 maja w Siedliskach. Tam swoje święto obchodzili strażacy ochotnicy z terenu gminy Lubycza Królewska. Uroczystości rozpoczęły sie odprawieniem mszy w miejscowym kościele. Po niej strażakam wręczono medale, a przemówienia wygłosili obecni na uroczystościach poseł Mariusz Grad, starosta Jan Kowalczyk, Stanisław Kielech – komendand powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim i wójt gminy Lubycza Królewska Tomasz Leszczyński.
Strażacy obchodzą swoje święto w dzień Świętego Floriana, a to postać znana w okresie krwawych prześladowań chrześcijan. Co prawda nie był strażakiem, ale legendy wokół jego osoby spowodowały, że stał się patronem osób, które wykonują niebezpieczne zawody, związane z ogniem. Pochodził z Austrii i był mężnym żołnierzem, który za swoją chrześcijańską wiarę i pomoc współwyznawcom, zginął śmiercią męczeńską najpierw potwornie skatowany i wrzucony do rzeki Enns. Około tysiąca lat po tym, do Krakowa przybyły szczątki Świętego Floriana. Między innymi uważa się, że jego relikwie ocaliły krakowski kościół na Kleparzu przed spaleniem podczas wielkiego pożaru miasta.
Od wieków ochotnicze straże pożarne skupiały grono mężczyzn, którym niegroźny był ogień i woda. Do dzisiejszego dnia one nadal funkcjonują. Coraz więcej młodzieży wstępuje do Ochotniczych Straży Pożarnych, tworząc Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. I to nie tylko chłopcy. Zainteresowane pożarnictwem bywają też coraz częściej dziewczęta. Przynależność do straży pożarnej nakłada na jej członków stosowanie się do pewnych zasad określonych m.in. w statucie. Strażacy ochotnicy swoją pomoc niosą na zasadach swego rodzaju wolontariatu. Niektóre jednostki jednak mają za to wynagrodzenie, ale przeważnie jest ono przekazywane na konto straży, z czego finansuje się sprzęt i umundurowanie. Poszczególne jednostki OSP otrzymują dotacje ze związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, władz miast i sponsorów.
Pomoc tych strażaków jest nieoceniona. Zawsze można na nich liczyć. Niejednokrotnie na dźwięk syreny alarmowej niezależnie od pory dnia, święta i sytuacji, pozostawiają swoje domowe obowiązki, a czasem nawet pracę i ruszają z pomocą innym ludziom. Ponadto przechodzą szereg specjalistycznych szkoleń, dzięki którym ich pomoc jest na wysokim poziomie. Nauki zazwyczaj pobierają od strażaków zawodowych, ratowników medycznych, lekarzy, chemików, mechaników i techników.
wues

 

Z Sejmowej Ławy 29 kwietnia 2011

Wspieranie rodziny
grad1
Podczas 91 posiedzenia Sejmu RP, które odbyło się w dniach 27-29 kwietnia największe emocje i najgorętsze dyskusje wzbudziły wnioski o wyrażenie votum nieufności wobec Jana Rostowskiego - Ministra Finansów i Aleksandra Grada – Ministra Skarbu Państwa. Wnioski złożone przez kluby parlamentarne PiS i SLD, zostały, zgodnie z rekomendacjami komisji sejmowych, zdecydowaną większością głosów przez posłów odrzucone.
W trakcie posiedzenia posłowie pracowali przede wszystkim nad rządowym projektem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Myślą przewodnią zaproponowanych w tym projekcie zmian jest stwierdzenie, że tylko rodzina, nawet zastępcza, jest właściwym miejscem do wychowywania dzieci. Te rozwiązania zakładają odchodzenie od umieszczania dzieci, nie mających rodziców lub opiekunów, w różnego rodzaju placówkach opiekuńczo- wychowawczych na rzecz rodzin zastępczych.
Sejm pod debacie uchwalił ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Posłowie z uwagą zapoznali się z informacją Prezesa Rady Ministrów na temat nasilającego się procesu likwidacji szkół przez samorządy. Z informacji zaprezentowanej przez Katarzynę Hall- Ministra Edukacji Narodowej wynika, że zasadniczą przyczyną likwidacji szkół są zmiany demograficzne. Niż demograficzny, czyli spadek liczby urodzeń powoduje w kolejnych latach spadek liczby uczniów. W ciągu ostatnich 5 lat liczba uczniów w szkołach podstawowych zmalała, aż o 527 tysięcy uczniów, a liczba gimnazjalistów zmniejszyła się o 389 tysięcy. Niestety, te tendencje się pogłębiają. Obniżenie liczby uczniów wymusiło korektę sieci placówek szkolnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kilka propozycji rozwiązań systemowych, które pozwolą ograniczyć proces likwidacji szkół.
Podczas tego posiedzenia posłowie zajmowali się także szeregiem projektów ustaw, takich jak: prawo o odpadach, ustawa o nasiennictwie, prawo górnicze i geologiczne, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo bankowe, prawo lotnicze, zmianami w Kodeksie Pracy i Kodeksie Postępowania Cywilnego. Sejm RP w trakcie posiedzenia przyjął również uchwałę w sprawie 25 rocznicy tragicznej katastrofy w Czarnobylu.
 

 

Dzień 2 kwietnia 2011 r. był wyjątkowym dniem dla całej społeczności szkolnej. Uczniowie klas III otrzymali sakrament bierzmowania z rąk Biskupa M. Leszczyńskiego, jak również w dniu VI rocznicy śmierci Patrona Gimnazjum obchodziliśmy V Rocznicę Nadania Imienia Papieża Jana Pawła II Publicznemu Gimnazjum w Łaszczowie.  Na rocznicę przybyło 15 pocztów sztandarowych z Zamojsko - Lubaczowskiej Rodziny Szkół Imieniem Jana Pawła II oraz 6. pocztów ze szkół gminy Łaszczów.
W uroczystości wzięli udział: biskup Mariusz Leszczyński, ks Marcin Zaburko - były wikariusz Parafii pw. Świętych Piotra i Pawła w Łaszczowie, inicjator nadania Imienia Papieża Jana Pawła II Publicznemu Gimnazjum w Łaszczowie; poseł na sejm RP Mariusz Grad, członek zarządu województwa pan Tomasz Pękalski, Kierownik Oddziału Zamiejscowego Lubelskiego Kuratorium Oświaty w Zamościu – Pan Jan Lelonek, dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Tomaszowskiego dr Janusz Frykowski, Burmistrz Miasta Łaszczów - Cezary Girgiel, prezes i wiceprezes Zarządu Fundacji Rodu Szeptyckich – Państwo Maciej i Katarzyna Szeptyccy, Radni Miasta i Gminy Łaszczów, przedsiębiorcy, rodzice uczniów oraz uczniowie gimnazjum.

 

Z Sejmowej Ławy 30 marca 2011

Dwie Reformy

W ostatnich tygodniach Sejm RP zintensyfikował swoje prace. Podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia parlamentu, w dniach 24 i 25 marca, posłowie uchwalili przepisy reformujące obowiązujący system emerytalny i system ochrony zdrowia.
Przyjęcie przez Sejm rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych tworzy rozwiązania, które moim zdaniem nie służą doraźnej poprawie stanu finansów publicznych, ale w sposób zasadniczy i trwały naprawiają wadliwy system. Dotychczasowy system powiększał stale dług publiczny, stwarzając zagrożenie dla stanu finansów państwa i pewności wypłaty naszych emerytur. Wprowadzone ustawą zmiany zakładają obniżenie wysokości składki przekazywanej do Otwartych Funduszy Emerytalnych, z 7,3% do 2,3%. Ta część składki, która nie trafi do OFE, znajdzie się na indywidualnym subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Będzie ona waloryzowana o wskaźnik inflacji. Ustawa wprowadza także możliwość oszczędzania w tak zwanym III filarze, na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego - IKZE. Środki finansowe gromadzone w ramach III filaru będą objęte z ulgami podatkowymi. Ustawa zakłada dziedziczenie składek emerytalnych.
Na tym samym posiedzeniu Sejm uchwalił równie istotny pakiet ustaw reformujących system ochrony zdrowia. Przyjęcie tych rozwiązań, w mojej opinii, w najbliższej perspektywie poprawi funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia i obniży koszty jego działania. Z punktu widzenia pacjenta przede wszystkim zwiększy dostępność do lekarzy specjalistów i leków.
W trakcie tego posiedzenia posłowie debatowali między innymi także nad projektami ustaw o zmianie ustaw: Ordynacja wyborcza i Kodeks wyborczy, świadczeniach rodzinnych, emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, prawo górnicze i geologiczne

 


Strona 7 z 9

O sobie

Naszą witrynę przegląda teraz 76 gości 

Komentarze